Miljøministerens svar til spørgsmål nr 13 til L 229 (der senere blev Lov nr 1117 Naturnationalparkloven), stillet af Erling Bonnesen: “Vil ministeren redegøre udtømmende for de regler om dyrevelfærd, der vil gælde i naturnationalparkerne, herunder om der gives dispensationer fra dyrevelfærdsloven og hvilke? Og vil ministeren begrunde de eventuelle dispensationer, der er eller påtænkes”
Ministeren svarer bl.a. at som udgangspunkt gælder dyrevelfærdsloven og specielt fremhæves §2,”Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.”

Deklaration: 7 Offentligt dokument
Udgiver:
Folketinget
Forfattere: Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2021

Link til ministerens skriftlige svar