Rapportens forord: Hvert sjette år skal Danmark, jf. Habitatdirektivets Artikel 17, rapportere bevaringsstatus for naturtyper og arter samt Natura 2000-forvaltningsindsatsen til EU-kommissionen. Miljø- og fødevareministeriet fremsendte i august 2019 Danmarks Artikel 17-rapportering for perioden 2013-2018. Rapporteringen i 2019 er foretaget af Miljøstyrelsen som ansvarlig myndighed på grundlag af rådgivning og metodevalg fastlagt af DCE, Aarhus Universitet.
Denne rapport er et kort koncentrat af den fremsendte database til EU-kommissionen. Rapportens tabeller er trukket direkte fra databasen, og teksten
redegør kort for statusvurderingerne. Selv om rapporteringen er resultatet af et tæt samarbejde mellem DCE og Miljøstyrelsen har der været en klar opgavefordeling. DCE har leveret analyser og vurderinger på grundlag af data fra det nationale overvågningsprogram NOVANA. Miljøstyrelsen har leveret oplysninger om forvaltningsindsatsen i Natura 2000-planerne, fremtidsudsigterne for naturtyper og arter, og det er Miljøstyrelsen som ansvarlig myndighed, der har fortolket habitatdirektivet og fremsendt den endelige database til EU-kommissionen.

Dette er den tredje Artikel 17-rapportering fra Danmark (2007, 2013 og 2019), der bygger på et egentligt overvågningsprogram, og rapporteringen giver derfor mulighed for en vurdering af udviklingen gennem årene for de fleste naturtyper og arter. Generelt bygger rapporteringen på en omfattende viden fra mange fagkolleger i NOVANA-overvågningsprogrammet, og forfatterne ønsker at takke Miljøstyrelsen, ikke mindst MST’s kontaktperson Anders Bergholtz Friis, men også de mange kolleger ved MST og DCE der har bidraget til arbejdet.

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport, Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Udgiver:
DCE nr 340, 2019
Forfattere: Jesper Fredshavn1, Bettina Nygaard2, Rasmus Ejrnæs2, Christian Damgaard2, Ole Roland Therkildsen2, Morten Elmeros2,  Peter Wind2, Liselotte Sander Johansson2, Anette Baisner Alnøe2, Karsten Dahl2, Erik Haar Nielsen2, Helle Buur Pedersen2, Signe Sveegaard2, Anders Galatius2, Jonas Teilmann2 (1 Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 2 Aarhus Universitet, Institut for Bioscience)

Link til Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019