Effekter af helårsgræsning på vegetationen af næringsfattige græs- og hedearealer – Beviser fra en storstilet undersøgelse

Dette studie belyser effekten af græsning af heste og kvæg versus opgivelse på 5 lokaliteter på tør, næringsfattig bund. Undersøgelsen finder at græsning øger planterigdommen, særligt for truede arter. På græssede arealer reduceres både den grønne biomasse og førnen og andelen af vedplanter reduceres. Arter på græssede arealer var hovedsageligt lavtvoksende, ruderale planter, dvs planter der vokser på åben, varm bund. På opgivne, ugræssede områder dominerer højtvoksende arter, der foretrækker lavere temperaturer og som vokser konkurrencepræget.

Artiklen er på engelsk, men redaktionen har oversat resuméet (abstractet)

Abstract

Helårsgræsning af kvæg og heste er for nylig blevet en almindelig praksis i naturbevarende forvaltning i det nordvestlige Europa. Selvom mange projekter hævder positive effekter på vegetationsudviklingen, er beviser stadig i vid udstrækning anekdotisk. Der er ingen omfattende regionale undersøgelser, der tillader påvisning af generelle mønstre ud over enkeltcasestudier. Dette gælder i endnu højere grad for næringsfattige lokaliteter, hvor helårsgræsningssystemer først for nylig blev etableret, og bekymringer om potentielt negative effekter på plantediversiteten stadig er fremherskende. Derfor undersøger dette studie virkningerne af helårsgræsning på planteartsrigdom, artssammensætning og vegetationsstruktur på næringsfattige lokaliteter ved hjælp af en regional multi-site tilgang. Undersøgelser blev udført på fem forskellige undersøgelsessteder i diluvialsletten i det nordvestlige Tyskland og Holland omfattende sandgræsarealer, tørre græsarealer og hedearealer. Resultater viser overordnede positive effekter af afgræsning: Planteartsrigdommen, antallet af truede plantearter og andelen af ​​åben jord blev øget markant. Derimod faldt grøn biomasse, førnelag, vegetationshøjde og dækning af træagtige arter markant. På afgræssede steder var der flere små, lyskrævende arter end højere, mesofile arter. Et tydeligt fald i ruderale arter og en stigning i arter med en konkurrencestrategi blev observeret på forladte (uafgræssede, red) lokaliteter. Baseret på bred regional evidens konkluderer vi, at helårsgræsning er et velegnet værktøj til genopretning og forvaltning af åbne levesteder på næringsfattige sandede lokaliteter. Lav græsbiomasse og dårlig ernæringskvalitet giver dog anledning til bekymring for tilstrækkelig foderforsyning og dyrevelfærd.

Deklaration: 2. Videnskabelig artikel
Udgiver:
Agriculture, Ecosystems and Evironment, okt 2016
Forfattere: Denise Rupprecht, Kristin Gilhaus og Norbert Hölzel

Link til Effects of year-round grazing on the vegetation of nutrient-poor grass- and heathlands—Evidence from a large-scale survey