Fra rapportens sammenfatning:
Denne rapport giver overblik over og beskrivelser af alle de vigtige levesteder for rødlistede arter i Danmark. Termen rødlistede arter dækker over de arter, der på Den Danske Rødliste er henført til en af rødlistekategorierne regionalt uddød, kritisk truet, truet, sårbar, næsten truet eller utilstrækkelige data. Samlet er det de arter, som bør have højst prioritering i forvaltningen af den danske natur, hvis tilbagegangen i biodiversiteten skal bremses. Selvom det endnu ikke er alle artsgrupper, der er dækket af rødlisten, ser det ud til, at de fleste rødlistede arter har påfaldende ens krav til deres levesteder.

Levestedsbeskrivelserne i denne rapport er delt op i 13 habitater arterne lever i: Våde skovmiljøer, tørre skovmiljøer, næringsfattige, tørre skovmiljøer, græsland, tørre heder og klitter, vade, strandeng og strandsøer, rigkær og kalkenge, kilder og bække, våde enge og heder, tørvemoser, større vandløb, klarvandede søer og temporære søer. Hertil kommer seks substrater arterne lever på eller af: Pollen og nektar, levende stammer, dødt ved, lort, ådsler og store sten. Under hvert habitat og substrat findes en generel beskrivelse af levestedet, og det angives, hvis der er vigtige forudsætninger, som særligt gælder for nogle af de artsgrupper, som lever der.

For alle levesteder beskrevet i det følgende angives, hvilke artsgrupper der er særligt knyttede til levestedet, og et skøn over hvor stor en del af artsgruppen, det drejer sig om.

Link til De vigtigste levesteder for rødlistede arter i Danmark

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport
Udgiver: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©

Forfattere: Bettina Nygaard, Jesper Erenskjold Moeslund, Rasmus Ejrnæs, Cecilie Lohse Mielec, Henrik Carl, Kevin Kuhlmann Clausen, Erik Dylmer, Morten Elmeros, Knud Flensted,
Kåre Fog, Irina Goldberg, Morten D.D. Hansen, Flemming Helsing, Palle Jørum, Jørgen Lissner, Thomas Læssøe, Henning Bang Madsen, Jørn Misser, Kent Olsen, Ulrik Søchting, Peter Wiberg-Larsen og Peter Wind.