International evaluering af den videnskabelige og juridiske basis for kvælstofreduktion i den 3.danske vandområdeplan

I kølvandet på diskussionerne mellem forskningsmiljøet, politikerne og landbrugets organisationer, aftalte parterne at bede et internationalt panel udtale en såkaldt second opinion, hvor de forholder sig kritisk til den forskning, der ligger til grund for de danske vandområdeplaner.
Det internationale panel er sammensat af følgende medlemmer:
• Peter Herman, Deltares, The Netherlands (chairman) – marine ecologist and modeller
• Bo Gustafsson, Stockholm University, Sweden – marine ecological modeller, expert in HELCOM
• Alice Newton, University of Algarve, Portugal – oceanographer and expert in WFD implementation
• Robert Krüger, Geiersberger Glas & Partner, Germany – legal expert in environmental law
• Henrik Josefsson, Uppsala University, Sweden – legal expert in environmental law
Panelet beskriver i rapporten, International evaluation of the scientific and legal basis for nitrogen reductions in the 3rd Danish river basin management plan, at de danske forskeres kvælstofberegninger og tilgang til kvælstofreduktion i overensstemmelse med de bedste standarder for god forskning og kalder den eksemplarisk. Vi bringer her en googlestøttet oversættelse af uddrag af rapportens sammendragende konklusioner (s.66-67), idét vi udelader de mest tekniske, og nederst et link til selve rapporten.
–  Panelet vurderer, at den nuværende udviklingstrin af modellerne har resulteret i værktøjer til at estimere MAI, som ikke kun er egnede til formålet, men som er eksemplariske i den måde, de afspejler de forskellige vandområders særlige forhold, samtidig med at de opretholder sammenhæng og konsistens på tværs af landet – og havlandskab. Af den grund er det panelets opfattelse, at der samlet set er opnået et solidt grundlag for at estimere nødvendige reduktioner af næringsstoftilførsler til de forskellige vandområder, og at der ikke er behov for yderligere forbedringer af disse modeller.
– I fremtidige undersøgelser bør fokus derfor flyttes til at undersøge og udvide porteføljen af mulige tiltag til omkostningseffektivt at reducere kvælstofbelastningen i kystnære vandområder, samtidig med at landbrugsaktiviteterne bevares bedst muligt.
– Panelet er opmærksom på, at andre stressfaktorer, udover næringsstofbelastning, påvirker den økologiske tilstand i de danske kystfarvande. Men kun få eller ingen beviser peger på, at man kan reducere disse stressfaktorer i stedet for at reducere næringsstofbelastningen. Den beregnede reducerede næringsstofbelastning er nødvendig for at opnå God Økologisk Status, selvom andre stressfaktorer reduceres. Der er dog tilstrækkelig dokumentation til at fastslå, at især for stress, der stammer fra fiskeri (som påvirker sedimentstabiliteten, samt udøver direkte mekanisk skade på ålegræs), kan det være nødvendigt at reducere den anden stressfaktor, ud over at reducere næringsstofbelastningen, for at nå Good Økologisk Status
– Panelet understreger behovet for omhyggelig overvågning af foranstaltninger, når disse er implementeret i stor skala. Dette vil forbedre vidensgrundlaget om disse tiltag og danne et solidt grundlag for yderligere planlægning og evaluering. Det bør være det primære fokus for vidensudvikling i de kommende år.
– Panelet konstaterer med bekymring, at der i løbet af 2010’erne er gået næsten et årti tabt, hvor der kun er sket en lille reduktion af N-belastningen.
– Panelet kan kun udtrykke håb om, at et standhaftigt og vedvarende politisk miljø i løbet af de kommende år af RBMP3-perioden (3rd River Basin Management Plan, red) vil implementere de nødvendige foranstaltninger for at realisere de ambitiøse mål i vandrammedirektivet.
– Med hensyn til det centrale spørgsmål om råderum er det panelets opfattelse, at de antagelser og scenarier, der er anvendt i modelleringen, ikke giver yderligere råderum, da hele rummet allerede er optaget i de nuværende modelleringsstrategier.
– Panelet understreger, at brugen af dispensationer på ingen måde kan føre til opgivelse af veldefinerede planer med mål og tidsplaner for væsentligt at forbedre vandet kvalitet i de danske farvande. Undtagelser kan kun formuleres for et bestemt vandområde og kræver således omfattende viden og data om denne vandmasse.
-Panelet forudser, at opnåelse af god økologisk tilstand i alle danske farvande i 2027 vil ikke være mulige, og det råder til at bruge dispensationer fornuftigt som led i en strategi for nå miljømålene på en velordnet og socialt acceptabel måde.

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport
Udgiver:
Miljøstyrelsen 12.oktober 2023
Forfattere: Peter Hermann, Alice Newton, Bo Gustafsson, Henrik Josefsson og Robert Krüger

Link til INTERNATIONAL EVALUATION OF THE SCIENTIFIC AND LEGAL BASIS FOR NITROGEN REDUCTIONS IN THE 3RD DANISH RIVER BASIN MANAGEMENT PLAN